Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

11.01.2017 - Ordes van advocaten richten 'Centraal Register Solvabiliteit' in

Via de 'wet van 1 december 2016' wordt er een 'Centraal Register Solvabiliteit' ingericht. Dit register is de ge´nformatiseerde gegevensbank, waar het faillissementsdossier wordt opgeslagen en ...
Lees meer

30.12.2016 - Arbeidsovereenkomst wordt niet geschorst tijdens re-integratietraject

Een wet van 20 december 2016 bepaalt wat er gebeurt met een arbeidsovereenkomst bij het doorlopen van een re-integratietraject bij arbeidsongeschiktheid. Het uitgangspunt is dat de uitvoering van de ...
Lees meer

30.12.2016 - Dubbele naam bij onenigheid of uitblijven naamkeuze

Voortaan krijgt een kind de dubbele naam wanneer de ouders het niet eens raken over de naam of geen keuze maken. Tot nu kreeg het kind in een dergelijk geval automatisch de naam van de vader. Maar ...
Lees meer

29.12.2016 - Douane kan voertuig van Ólle wanbetalers in beslag nemen (art. 51-58 PW 2017)

Vanaf 1 januari 2017 kan de douane Ólle wanbetalers aan de kant zetten. Niet meer alleen mensen met een openstaande verkeersboete of verkeersbelasting of bestuurders van voertuigen die niet gekeurd ...
Lees meer

22.12.2016 - Nieuwe berekeningsbasis voor werkloosheids- en ziekte-uitkeringen

Het loon dat men hanteert bij de berekening van de werkloosheids- en ziekte-uitkeringen wordt aangepast met ingang van 30 december 2016. Het is van toepassing op de risico's die vanaf deze datum ...
Lees meer

09.06.2015 - Raad van procureurs des Konings komt minstens ÚÚn keer per maand bijeen

De Raad van procureurs des Konings heeft een nieuw huishoudelijk reglement. Dat wijzigt onder meer de samenstelling van het Bureau Ún de vergaderkalender. Elke maand. De Raad van procureurs komt ...
Lees meer

04.06.2015 - FOD FinanciŰn: directiecomitÚ geeft toestemming voor uitwisseling persoonsgegevens

Een wet van 3 augustus 2012 heeft de basis gelegd voor een centrale databank met 'persoonsgegevens' bij de FOD FinanciŰn. De wetgever schrijft onder andere voor dat de administraties en de diensten ...
Lees meer

26.05.2015 - Rolrechten hangen af van waarde van geschil

De wetgever hervormt de rolrechten. Voortaan hangt het bedrag van de rolrechten in de meeste gevallen af van de waarde van het geschil. Een uitzondering hierop vormen de geschillen die voor de ...
Lees meer

22.05.2015 - 3 organen ondersteunen pensioenhervorming

Een wet van 21 mei 2015 heeft 3 organen opgericht die de pensioenhervorming moeten ondersteunen:een Academische Raad die wetenschappelijke adviezen over voorstellen inzake pensioenen geeft;een ...
Lees meer

22.05.2015 - Wat zegt het Rijksregister precies over handelings(on)bekwaamheid?

Sinds begin dit jaar moet het Rijksregister een overzicht geven van de akten en beslissingen m.b.t. de bekwaamheid van de meerderjarige en de onbekwaamheid van de minderjarige. Ook de ...
Lees meer

22.05.2015 - Centraal meldpunt voor wie geen commerciŰle telefoontjes wil

Er komt ÚÚn centraal meldpunt waar telefoonabonnees terecht kunnen wanneer ze geen direct marketingtelefoontjes meer willen krijgen. Op die manier ontstaat er een unieke databank. Een nieuw besluit ...
Lees meer

19.05.2015 - 509 gerechtsdeurwaarders verdeeld over twaalf gerechtelijke arrondissementen

Sinds 1 april 2014 heeft ons land nog twaalf gerechtelijke arrondissementen. Vroeger waren dat er 27. Elk gerechtelijk arrondissement krijgt een welbepaald aantal gerechtsdeurwaarders toegewezen. Die ...
Lees meer

13.05.2015 - Aangepaste regeling voor consolidatieverslag bij arbeidsongevallen uitgesteld tot 2016

Het consolidatieverslag bij arbeidsongevallen zou normaal sinds begin dit jaar onder andere een beschrijving moeten bevatten van de stappen die moeten zorgen voor de professionele revalidatie en ...
Lees meer

05.05.2015 - Rechtsplegingsvergoeding bij Raad van State niet ongrondwettig

Sinds vorig jaar kan de Raad van State een rechtsplegingsvergoeding toekennen aan de winnende partij. De verliezende partij moet die betalen. Die rechtsplegingsvergoeding is niet ongrondwettig, vindt ...
Lees meer

05.03.2015 - Bevoegdheden Departement WVG uitgebreid door komst justitiehuizen

Vlaanderen is - als gevolg van de zesde staatshervorming - bevoegd voor de justitiehuizen en het elektronisch toezicht. Concreet komen 14 justitiehuizen onder zijn bevoegdheid. En de Vlaamse dienst ...
Lees meer

05.03.2015 - Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2015

Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing voor de gezinswoning, aan gezinnen die ten minste 2 kinderen ten laste hebben. De vermindering stijgt naarmate er meer ...
Lees meer

04.03.2015 - Brussel stemt in met adoptieovereenkomst

In 2008 is binnen de Raad van Europa een herziene adoptieovereenkomst tot stand gekomen. Ons land heeft die ondertekend. Brussel stemt er nu mee in. De nieuwe overeenkomst benadrukt dat adoptie van ...
Lees meer

03.03.2015 - Meer betalen voor zorgverzekering

Vanaf dit jaar stijgt de jaarlijkse ledenbijdrage voor de zorgverzekering fors. En vanaf volgend jaar worden die hogere bijdragen elk jaar ge´ndexeerd. 50 euro. In 2015 betalen we 50 euro voor de ...
Lees meer

10.02.2015 - Erratum corrigeert verwijzing in GAS-besluit voor inbreuken op verkeersborden C3 en F103

Sinds 1 juli 2014 kunnen gemeenten GAS-boetes opleggen voor overtredingen op het verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen) en voor overtredingen op het verkeersbord F103 ...
Lees meer

02.02.2015 - Evaluatiecriteria en gedragsindicatoren voor familie- en jeugdmagistraten

De rechters in de familie- en jeugdrechtbank en de familie- en jeugdrechters in hoger beroep bij de hoven van beroep worden op dezelfde criteria geŰvalueerd als de vroegere jeugdmagistraten. Ook de ...
Lees meer

02.02.2015 - Bekendmakingskosten voor vennootschaps- en verenigingsakten stijgen

Ondernemingen en verenigingen zullen vanaf 1 maart 2015 meer moeten betalen voor de bekendmaking van hun akten in de 'Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad'. Dat is het gevolg van een indexering. Het ...
Lees meer

21.01.2015 - Fiscus herziet grensbedragen inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2015

De fiscus heeft de ge´ndexeerde grensbedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015, die voorkomen in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), herzien. Ge´ndexeerde aj...
Lees meer

21.01.2015 - Fiscus publiceert ge´ndexeerde bedragen inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2016

De belastingadministratie heeft in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2015 de tabellen gepubliceerd met de basisbedragen en de ge´ndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het ...
Lees meer

15.01.2015 - Loonbedragen in arbeidsongevallenregeling ongewijzigd

De FOD Sociale Zekerheid heeft de ge´ndexeerde loonbedragen bekendgemaakt die worden gebruikt in de arbeidsongevallenregeling. De op 15 januari 2015 gepubliceerde bedragen zijn van kracht sinds 1 ...
Lees meer

15.01.2015 - Nieuwe omzettingsregels voor vruchtgebruik gelden vanaf 25 januari 2015

Op 22 mei 2014 besliste de wetgever om uniforme regels in te voeren voor de omzetting van een vruchtgebruik in volle eigendom of geld. De eenvormige waarderingsregels zouden 10 dagen na publicatie ...
Lees meer

12.01.2015 - Toegelaten inkomsten van kinderen bij loonbeslag of loonoverdracht

Kinderen van een ouder of voogd met loonbeslag of loonoverdracht kunnen maar als kinderen ten laste worden beschouwd als hun eigen inkomsten onder bepaalde drempelbedragen blijven. Die ...
Lees meer

31.12.2014 - Nieuwe werkloosheidsregels sinds 1 januari

Op 31 december 2014 zijn in het Belgisch Staatsblad een paar besluiten verschenen die de werkloosheidsreglementering aanpassen. De nieuwe regels zijn van kracht sinds 1 januari 2015. De RVA heeft de ...
Lees meer

30.12.2014 - Lagere verdeeltaks bij echtscheiding vanaf 31 december 2014 (art. 73-74 en art. 108 PD 2015)

Op 31 december 2014 daalt het basistarief van de 'verdeeltaks' in het Vlaams Gewest opnieuw tot 1%. Dit voor zover het gaat om verdelingen of afstanden naar aanleiding van een echtscheiding of ...
Lees meer

30.12.2014 - Kinderbijslag in 2015 niet ge´ndexeerd (art. 103 PD 2015)

De gezinsbijslag wordt in 2015 niet ge´ndexeerd. Het uitgespaarde bedrag van de niet-indexering gaat echter niet verloren. Volgens de memorie van toelichting bij het Programmadecreet 2015 wordt het ...
Lees meer

29.12.2014 - Arbeidsongeschiktheidsuitkering werklozen wordt geplafonneerd (art. 158 en 169 PW 2015)

Werklozen hebben tijdens de eerste 6 maanden van hun primaire arbeidsongeschiktheid recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering waarvan het bedrag gelijk is aan hun vroegere werkloosheidsuitkering. ...
Lees meer

[1]  2  3  4  5  

Share