Oost-Vlaamse rechtbank van eerste aanleg heeft bijzonder reglement

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Dirk Van der Kelen, heeft een bijzonder reglement opgesteld. Met daarin de zittingsregels en de bevoegdheidsregels voor de verschillende kamers van de rechtbank: Gent, Dendermonde en Oudenaarde.

Afdeling Gent

De afdeling Gent van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen bestaat uit vier secties:

de burgerlijke rechtbank;

de familie- en jeugdrechtbank;

de correctionele rechtbank; en

de strafuitvoeringsrechtbank .

Burgerlijke rechtbank Gent

De burgerlijke rechtbank van de afdeling Gent bestaat uit 14 kamers (G1 tot G14).

Kamer Zetelende rechter Bevoegdheden Zittingsdag G1 één rechter onteigeningen en planschade, arbitrage, verzet tegen titels, burgerlijke zaken die niet aan een andere kamer zijn toebedeeld, ... maandag om 9 uur G2 één rechter contractenrecht, geschillen over koop, verkoop en herstel van voertuigen, aansprakelijkheid banken, ... maandag om 9 uur G3 één rechter nationaliteitskeuze, geschillen over vzw-wetgeving, ... donderdag om 9 uur G4 drie rechters (soms vijf) tuchtzaken, verzoek tot herroeping van gewijsde, alle burgerlijke zaken die niet vallen onder de specifieke matereis die zijn toebedeeld aan een andere burgerlijke kamer (exclusief zaken die behoren tot familierechtbank), ... donderdag om 9 uur (met het openbaar ministerie om 11 uur) G5 één rechter financieringsovereenkomsten, kredietopeningen, leningen, leasingovereenkomsten, borgstellingen woensdag om 9 uur G6 één rechter directe en indirecte belasting op de toegevoegde waarde, verzet tegen dwangbevelen, beroep tegen schrapping erkende aannemers, ... maandag, dinsdag en woensdag, telkens om 9 uur G7 drie rechters fiscale zaken die tot de bevoegdheid van G1 behoren maar door de enige rechter, zetelend in fiscale zaken, verwezen worden naar G7 vrijdagom 9 uur G8 één rechter minnelijke schikkingen, bemiddeling. dinsdag om 14 uur G9 één rechter en drie rechters hogere beroepen tegen vonnissen vrederechter met uitzondering van zaken die uitdrukkelijk aan een andere kamer zijn toegewezen vrijdag: om 9 uur collegiaal, om 10 uur met één rechter G10 drie rechters hoger beroep tegen burgerrechtelijke vonnissen van politierechtbank donderdag om 9 uur G11 één rechter geschillen over onroerende goedere: onder meer koopovereenkomsten, hypotheken, makelaarsovereenkomsten, mede-eigendom, stedenbouwkundige inbreuken, gedwongen verlijden van notariële akten, ... dinsdag om 9 uur G12 één rechter bouw- en aannemingscontracten, onbetaalde bouwfacturen, overheidsopdrachten met betrekking tot onroerende goederen, professionele aansprakelijkheid aannemers, ... maandag en woensdag om 9 uur G13 één rechter schadevergoeding voor slagen en verwondingen, regresvorderingen, aansprakelijkheidsvorderingen (art. 1382 BW e.v.), exclusief die over onroerende goederen, ... vrijdag om 9 uur G14 één rechter terugvorderingen door ocmw's, onbetaalde facturen (exclusief onroerende goederen), hospitalisatiefacturen donderdag om 9 uur

Familie- en jeugdrechtbank Gent

De familie- en jeugdrechtbank van de afdeling Gent telt 12 kamers. De familierechtbank heeft 7 familiekamers (G15 tot en met G21); de jeugdrechtbank heeft 4 jeugdkamers (G22 tot en met G25) en een kamer 'uithandengeving' (G26).

? Familierechtbank Gent

Kamer Zetelende rechter Bevoegdheden Zittingsdag G15 één rechter voorlopige maatregelen tussen echtgenoten die betrekking hebben op hun rechten of hun goederen en kinderen (onder meer onderhoudsverplichting), dringende maatregelen bij grovelijk plichtsverzuim gehuwden, dringende maatregelen bij ernstige verstoring verstandhouding wettelijk samenwonenden, tijdelijk huisverbod, ... donderdag om 9 uur G16 één rechter vorderingen ten aanzien van minderjarige kinderen (bv. huwelijk minderjarige, ontvoogding, recht op persoonlijk contact, niet naleving echtscheiding onderlinge toestemming), binnenlandse adoptie, interlandelijke adoptie, ... maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, telkens om 10.30 uur G17 één rechter verklaring van afwezigheid, afstamming, akten van burgerlijke stand, geslachtswijziging, erkenning staatloze, gerechtelijke verklaring van overlijden, nietigverklaring huwelijk of schijnhuwelijk, nietigverklaring wettelijke en schijn-wettelijke samenwoning, vorderingen tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden over hun rechten of hun goederen, vorderingen onbeheerde nalatenschap, uitkering levensonderhoud, ... donderdag om 9 uur G18 één rechter echtscheidingen, scheiding van tafel en bed, met echtscheiding samenhangende voorlopige maatregelen, aanstelling gerechtsdeurwaarder bij overspel, niet naleving echtscheiding onderlinge toestemming, onderhoudsverplichtingen tussen partners na beëindiging huwelijk of wettelijke samenwoning, ... dinsdag en donderdagom 9 uur. Voor echtscheidingen door onderlinge toestemming en scheiding van tafel en bed op donderdag om 14 uur G19 één rechter vorderingen inzake erfopvolging, schenkingen onder de levenden en testamenten dinsdag om 9 uur G20 één rechter minnelijke schikkingen in geschillen die tot de bevoegdheid van de familierechtbank behoren dinsdag om 14 uur G21 één rechter en drie rechters hoger beroep tegen bepaalde vonnissen van de vrederechter (onder meer vermoeden van afwezigheid, voogdij, verzegeling en aanstelling sekwester), vorderingen met betrekking tot bepaalde onderhoudsverplichtingen (bv. van ouders tegenover kinderen of van kinderen ten opzichte van ouders), betwistingen kinderbijslag donderdag om 9 uur zonder openbaar minsterie, om 11 uur met openbaar ministerie

? Jeugdrechtbank Gent

Kamer Zetelende rechter Bevoegdheden Zittingdag G22 één rechter Geschillen omtrent VOS-vorderingen ('verontrustende situaties') en MOF-vorderingen ('als misdrijf omschreven feiten) genomen door het Openbaar ministerie, alle zaken die behoren tot de materie Jeugdbeschermingsrecht (onder meer collocatie minderjarigen) maandag om 9 uur G23 één rechter idem dinsdag om 9 uur G24 één rechter idem woensdag om 9 uur G25 één rechter idem donderdag om 9 uur G26 drie rechters vervolgingen van personen ten aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving is genomen dinsdag om 9 uur in functie van de behoeften van de dienst en de goede rechtsbedeling

Correctionele rechtbank Gent

Bij de correctionele rechtbank van de afdeling Gent zijn er 9 kamers: G27 tot en met G35).

Kamer Zetelende rechter Bevoegdheden Zittingsdag G27 één rechter en drie rechters hogere beroepen tegen strafvonnissen politierechtbank, procedures van onmiddellijke verschijning en van oproeping bij pv dinsdag en donderdag om 9 uur G28 drie rechters alle misdrijven die niet uitdrukkelijk aan een andere correctionele kamer zijn toebedeeld, misdrijven die exclusief tot de bevoegdheid van een uit drie rechters samengestelde kamer behoren, procedures van onmiddellijke verschijning en van oproeping bij pv maandag en dinsdag om 9 uur G29 één rechter en drie rechters sociaal strafrecht woensdag om 9 uur met één rechter; collegiaal elke derde maandag van de maand om 9 uur G30 één rechter en drie rechters bijzondere strafwetgeving, onder meer milieu, stedenbouw en hormonen dinsdag om 9 uur met één rechter; collegiaal elke derde maandag van de maand om 9 uur G31 één rechter en drie rechters fiscaal strafrecht en economisch-financieel strafrecht woensdag om 9 uur met één rechter; collegiaal elke derde maandag van de maand om 9 uur G32 één rechter misdrijven die niet uitdrukkelijk aan een andere correctionele kamer zijn toebedeeld, procedures van onmiddellijke verschijning en van oproeping bij pv donderdag en vrijdag om 9 uur G33 één rechter misdrijven met oorzaak in verslavingsproblematiek ('drugbehandelingskamer') dinsdag en donderdag om 9 uur G34 één rechter snelrecht (dossiers die beantwoorden aan de criteria uit de dienstnota 22 van de procureur des Konings van 11 juni 2013 donderdag om 9 uur G35 één rechter alle zaken die behoren tot de bevoegdheid van de correctionele raadkamer maandag, woensdag en vrijdag om 9 uur

Strafuitvoeringsrechtbank Gent

De strafuitvoeringsrechtbank van de afdeling Gent bestaat uit drie kamers: G36, G37 en G38.

kamer zetelende rechter bevoegdheden zittingsdag G36 en G37 één rechter en twee assessoren in strafuitvoeringszaken alle zaken die behoren tot de bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbank elke weekdag om 9 uur. In principe in de strafinrichtingen die tot de bevoegdheid van deze rechtbank behoren. Zittingen kunnen ook doorgaan in elke afdeling van elke rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent en in elke strafinrichting die tot de bevoegdheid van deze rechtbank behoort G38 één rechter en twee assessoren internering personen met een geestesstoornis elke weekdag om 9 uur, als de noodwendigheden van de dienst dat vragen. Zittingen vinden plaats in de rechtbank, in de strafinrichting en in de forensische psychiatrische centra en zorginstellingen.

Kortgeding, beslag en rechtsbijstand Gent

De afdelingsvoorzitter of de door hem aangewezen rechter behandelen de zaken in kortgeding. Hij houdt elke weekdag zitting om 9 uur.

De vorderingen voor de beslagrechter en de verzoeningen inzake hypothecair krediet worden behandeld op dinsdag. De eerste om 9 uur, de tweede om 10 uur.

De vorderingen tot rechtsbijstand worden behandeld op dinsdag om 10 uur.

Afdeling Dendermonde

De afdeling Dendermonde van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen bestaat uit drie secties: de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank en de familie- en jeugdrechtbank.

Burgerlijke rechtbank Dendermonde

De eerste tot en met de twaalfde kamer neemt kennis van burgerlijke zaken (D1 tot D12). De elfde en twaalfde kamer nemen kennis van de hogere beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht.

De eerste kamer houdt zitting op dinsdag om 10.30 uur. De tweede, derde, vierde en elfde op donderdag om 9 uur. De twaalfde op donderdag om 14 uur. De vijfde, zesde, zevende, zevende bis, achtste, achtste bis, negende op vrijdag om 9 uur. De tiende op vrijdag om 11.30 uur.

Alle kamers bestaan uit één rechter, behalve de kamers tien, elf en twaalf. Zij bestaan uit drie rechters.

Correctionele rechtbank Dendermonde

De kamers D13 tot en met D23 nemen kennis van de correctionele zaken. Kamer D18 is bevoegd voor de procedures van onmiddellijke verschijning en van oproeping bij pv. De kamers D 20, D21 en D22 zijn bevoegd voor de hogere beroepen tegen de vonnissen van de politierechtbank. Kamer D23 is bevoegd voor het sociaal strafrecht.

D13 houdt zitting op maandag en elke eerste en derde vrijdag van de maand. Ook D14 houdt zitting op maandag. D15 zetelt op de tweede en vierde maandag van de maand.
D 16 en D20 zetelen op dinsdag. D17 en D18 op woensdag, D19 op maandag en dinsdag. De kamers D21 en D22 houden zitting op woensdag. Kamer D23 op vrijdag.

Alle zittingen gaan door om 9 uur. Behalve die van kamer 22. Die starten om 14 uur.

De kamers 19 tot 23 zetelen met drie rechters, de andere met één rechter.

Familie- en jeugdrechtbank Dendermonde

De kamers D24 tot en met D40 nemen kennis van familie- en jeugdzaken. Kamer D27 is de kamer van uithandengeving.

D24 en D25 houden zitting op dinsdag. De kamers D26 tot en met D34 zetelen op donderdag. Meestal om 9 uur, behalve kamer D27 (om 14 uur). Ook de kamers D36, D38 en D39 zetelen op dinsdag. Kamer D36 om 9.00 uur, de andere om 11.30 uur.
Kamer D35 zetelt op dinsdag om 13.30 en op vrijdag om 9.00 uur. Kamer D40 op dinsdag en donderdag, telkens om 14 uur.

Kamer 27 zetelt met drie rechters, al de andere met één rechter.

Kortgeding, beslag, raadkamer en rechtsbijstand Dendermonde

De afdelingsvoorzitter of de door hem aangewezen rechter zetelt in kortgeding op woensdag om 9.00 uur (kamer D KG).

De beslagrechter zetelt op dinsdag en vrijdag, telkens om 9 uur. Ook de raadkamer in correctionele zaken zetelt dan. Het bureau voor rechtsbijstand zetelt op dezelfde dagen maar dan om 11 uur. De zitting voor de eerste verschijning inzake echtscheiding door onderlinge toestemming gebeurt op dinsdag om 13.30 uur in kamer D35.

Inleidingen Dendermonde

De inleidingen gebeuren voor de kamers 7, 10, 11, 28, 38 en 39 en de kamers kortgeding en beslag.

Afdeling Oudenaarde

Ook de afdeling Oudenaarde van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen telt drie secties: de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank en de familie- en jeugdrechtbank.

Burgerlijke rechtbank Oudenaarde

De burgerlijke rechtbank van de sectie Oudenaarde telt 6 kamers (O1, O2, O2bis, O5, O6 en O8).

Kamer Zetelende rechter Bevoegdheden Zittingsdag O1 één rechter inleidingskamer voor alle burgerlijke zaken met dagvaarding (behalve familie- en jeugdzaken) dinsdag om 9 uur O2 drie rechters hoger beroep in burgerlijke zaken tegen vonnissen en beschikkingen van vrederechters en politierechters, ... woensdag om 9 uur O2bis één rechter idem woensdag om 9.30 uur O5 één rechter aanneming, minnelijke schikkingen en andere burgerlijke zaken die haar vanuit O1 als inleidingskamer worden toegezonden of door de afdelingsvoorzitter worden aangewezen donderdag om 9 uur O6 één rechter deskundigenonderzoeken en toegezonden of aangewezen zaken woensdag om 9.30 uur O8 één rechter door inleidingskamer toegezonden zaken dinsdag om 10 uur

Correctionele rechtbank Oudenaarde

Vijf kamers (O3, O3bis, O9, O10 en O12) vormen samen de correctionele rechtbank.

Kamer Zetelende rechter Bevoegdheden Zittingsdag O3 drie rechters hoger beroep tegen vonnissen van politierechters in strafzaken vrijdag om 9 uur O3bis één rechter idem vrijdag om 9.30 uur O9 één rechter onmiddellijke verschijning en oproeping bij pv donderdag om 9 uur O10 één rechter sociaal strafrecht maandag om 9 uur O12 één rechter strafzaken dinsdag om 9 uur

Familie- en jeugdrechtbank Oudenaarde

Acht kamers vormen samen de familie- en jeugdrechtbank.

? Familierechtbank Oudenaarde kamer zetelende rechter enkele bevoegdheden zittingsdag O4 één rechter familiezaken die de inleidingskamers toezenden en hoger beroep in familiezaken tegen beslissingen van de vrederechters maandag om 9.30 uur O4bis drie rechters hoger beroep in familiezaken tegen beslissingen van de vrederechter en familiezaken waarin de behandeling met drie rechters wordt gevraagd maandag om 10 uur O7A één rechter inleidingskamer voor familiezaken: inleidingen op dagvaarding dinsdag om 9.30 O7B één rechter inleidingen voor familiezaken: inleidingen op verzoekschrift donderdag om 9.30 O7C één rechter idem donderdag om 9 uur O13 één rechter minnelijke schikkingen in familiezaken donderdag om 10 uur

? Jeugdrechtbank Oudenaarde Kamer Zetelende rechter Bevoegdheid Zittingsdag O11 één rechter zaken die onder de jeugdrechtbank ressorteren vrijdag om 9.30 uur O11bis drie rechters uithandengeving vrijdag om 10 uur

Kortgeding, beslag, raadkamer en rechtsbijstand Oudenaarde

De korgedingzittingen vinden plaats op donderdag om 9 uur. De beslagrechter houdt zitting op woensdag: voor minnelijke schikkingen om 9 uur en op dagvaarding om 10 uur.

Bij het bureau voor rechtsbijstand kan men terecht op woensdag om 9.30 uur. En de correctionele raadkamer houdt zitting op dinsdag en vrijdag telkens om 9 uur. Het getuigenverhoor gebeurt elke weekdag.

Inwerkingtreding

Het nieuw bijzonder reglement treedt in werking op 1 september 2014.

Bron: Bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen van 5 augustus 2014, BS 22 augustus 2014

Share