Productveiligheid ondergebracht in Wetboek van Economisch Recht

?Veiligheid van producten en diensten', zo heet het negende boekdeel van het nieuwe Wetboek van Economisch Recht. Dat negende boek bestaat uit twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk legt een algemene veiligheidsverplichting op en bepaalt wat die verplichting inhoudt. Het tweede hoofdstuk draagt het opschrift ?Informatie- en adviesstructuren', in het meervoud, maar beperkt zich voorlopig tot de oprichting en werking van het ?Centraal Meldpunt voor Producten'.

Algemene veiligheidsverplichting

Producenten zijn ertoe gehouden uitsluitend veilige producten op de markt te brengen en veilige diensten aan te bieden. Dat zegt het nieuwe artikel IX.2 van het Wetboek van Economisch Recht (WER). Een product of dienst wordt verondersteld veilig te zijn als het voldoet aan geharmoniseerde normen, voor bepaalde risico's en risicocategorieën. Als er voor een product of dienst, geheel of gedeeltelijk, geen geharmoniseerde normen zijn, wordt de overeenstemming met de algemene veiligheidseis beoordeeld aan de hand van 7 factoren. Daartoe behoren niet-bindende nationale normen, sectorale gedragscodes, en de stand van de vakkennis.

De regering kan bijkomende maatregelen nemen op het vlak van veiligheid en gezondheid om de gebruiker te beschermen.

Deze voorschriften uit de Wet op de Productveiligheid worden zonder grote wijzigingen overgenomen in het nieuwe Boek IX van het Wetboek van Economisch Recht.

Informatie- en adviesstructuren

De bepalingen over het ?Centraal Meldpunt voor Producten' komen eveneens uit de Wet op de Productveiligheid. Binnen de FOD Economie werd er immers een centraal meldpunt opgericht. De kerntaken van dat meldpunt wijzigen niet. Namelijk: optreden als contactpunt voor consumenten, producenten, distributeurs, werkgevers en overheden inzake producten die niet beantwoorden of waarvan vermoed wordt dat ze niet beantwoorden aan de regels van de productveiligheid; optreden als Belgisch contactpunt voor de Europese uitwisselingssystemen; enz.

Definities

De wetgever voert ook een aantal definities in die onmisbaar zijn om Boek IX goed te kunnen verstaan. Zoals de definities van ?veilig product' of ?veilige dienst', ?gevaarlijk product' of ?gevaarlijke dienst', ?gebruiker', ?risico'' en ?ernstig risico', ?terugroepen' en ?uit de handel nemen', enz. Al die definities worden toegevoegd aan Boek I, dat alle WER-definities bundelt.

Wet op Productveiligheid

Hoewel de Wet op de Productveiligheid grotendeels wordt overgenomen in het nieuwe Boek IX van het wetboek, blijft de wet op zich verder bestaan. In eerste instantie, omdat het nieuwe wetboek maar in werking treedt op een datum die nog moet worden bepaald bij koninklijk besluit. En vervolgens omdat 2 onderdelen van de wet (nog) niet geïntegreerd werden in het nieuwe wetboek. Namelijk: de wetsartikels die betrekking hebben op de ?Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten' (art. 14 t.e.m. 18 van de Wet op de Productveiligheid) en de artikels die betrekking hebben op het opsporen, vaststellen en bestraffen van overtredingen (art. 19 t.e.m. 26). Die laatste worden opgenomen in het nog te publiceren Boek XV over de ?Rechtshandhaving'.

?Aanbouwwetgeving'

Het nieuwe wetboek wordt gefaseerd opgebouwd. Dat betekent dat er geleidelijk nieuwe boeken en andere onderdelen worden aan toegevoegd. Momenteel bestaat het WER uit de volgende onderdelen:

Boek I. DefinitiesTitel 2. Definities eigen aan bepaalde boekenHoofdstuk 2. Definities eigen aan boek IV Hoofdstuk 3. Definities eigen aan boek V Hoofdstuk 6. Definities eigen aan boek VIII Hoofdstuk 7. Definities eigen aan boek IX

Boek II. Algemene beginselenTitel 1. Toepassingsgebied Titel 2. Doelstellingen Titel 3. Vrijheid van ondernemen

Boek III. /

Boek IV. Bescherming van de mededinging Titel 1. Mededingingsregels (hoofdstukken 1 t.e.m. 4) Titel 2. Handhaving van het mededingingsrecht (hoofdstukken 1 t.e.m. 4)

Boek V. De mededinging en de prijsevoluties Titel 1. Algemene bepalingen Titel 2. Prijsvaststelling van geneesmiddelen en gelijkgestelden (hoofdstukken 1 en 2)

Boek VI. /

Boek VII. /

Boek VIII. Kwaliteit van producten en dienstenTitel 1. Normalisatie (hoofdstukken 1 t.e.m. 3)Titel 2. Accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordelingTitel 3. Meeteenheden, de meetstandaarden en de meetinstrumenten (hoofdstukken 1 t.e.m. 3)

Boek IX. Veiligheid van producten en diensten Hoofdstuk 1. Algemene veiligheidsverplichting (art. IX.1 t.e.m. IX.11 WER) Hoofdstuk 2. Informatie- en adviesstructuren (art. IX.12 t.e.m.IX.14 WER).

Boek X. e.v. /

Verwijzingen

Verwijzingen in bestaande wetten en besluiten naar de opgeheven bepalingen van de Wet op de Productveiligheid moeten voortaan gelezen worden als verwijzingen naar boek IX van het Wetboek van Economisch Recht.

In werking

De datum van inwerkingtreding van het nieuwe boekdeel zal nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit.

Bron: Wet van 25 april 2013 houdende invoeging van boek IX ?Veiligheid van producten en diensten? in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 27 mei 2013.

Zie ook:
? Wetboek van Economisch Recht (WER).
? Wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, BS 1 april 1994 (Wet op de Productveiligheid).

Share