Brussel stemt in met gewijzigd dubbelbelastingverdrag tussen België en Noorwegen

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement stemt in met:

de overeenkomst tussen België en Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988, en gewijzigd door het protocol gedaan te Brussel op 10 september 2009;

het protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van bovenstaande overeenkomst, en

de briefwisseling van 9 februari en van 11 april 2011.

Uitwisseling van inlichtingen

Het protocol van 10 september 2009 wijzigt artikel 27 van het Belgisch-Noors dubbelbelastingverdrag van 1988. Dat artikel regelt de uitwisseling van inlichtingen over belastingen die worden geheven in beide landen.
Het protocol van 2009 stemt het verdrag af op de geldende internationale afspraken over de opheffing van het bankgeheim.

België en Noorwegen wisselen inlichtingen uit die naar verwachting relevant zullen zijn voor de uitvoering van het Belgisch-Noors dubbelbelastingverdrag, of voor de toepassing of uitvoering van de nationale wetgeving m.b.t. belastingen van elke soort of benaming die worden geheven door of voor één van beide landen.

De verkregen inlichtingen worden op dezelfde manier geheim gehouden als inlichtingen die onder de nationale wetgeving van dat land zijn verkregen. Ze worden alleen meegedeeld aan personen of autoriteiten (inclusief rechterlijke instanties en administratieve lichamen) die betrokken zijn:

bij de vestiging of invordering van de belastingen waarop het Belgisch-Noors dubbelbelastingverdrag betrekking heeft;

bij de tenuitvoerlegging of vervolging ter zake van die belastingen;

bij de beslissing in beroepszaken die betrekking hebben op die belastingen, of

bij het toezicht daarop.

Deze personen of autoriteiten gebruiken die inlichtingen enkel voor die doeleinden. Ze mogen van deze inlichtingen melding maken tijdens openbare rechtszittingen of in rechterlijke beslissingen.

Inlichtingen die een overeenkomstsluitend land heeft ontvangen voor andere doeleinden, mogen gebruikt worden als ze volgens de wetgeving van beide landen voor deze andere doeleinden mogen gebruikt worden, én als de bevoegde autoriteit van het land dat de inlichtingen verstrekt de toestemming geeft voor dat gebruik.

België en Noorwegen mogen niet verplicht worden om:

afwijkende administratieve maatregelen te treffen;

inlichtingen te verstrekken die niet verkrijgbaar zijn volgens hun wetgeving of normale gang van de administratieve werkzaamheden;

inlichtingen te verstrekken die een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een handelswerkwijze zouden onthullen, of die in strijd zijn met de openbare orde.

Het aangezochte land moet alle beschikbare middelen gebruiken om de inlichtingen te verkrijgen, zelfs al heeft het die inlichtingen niet nodig voor zijn eigen belastingdoeleinden.

Het feit dat:

de inlichtingen in het bezit zijn van een bank, een andere financiële instelling, een trust, een stichting, een gevolmachtigde of een persoon die werkt als vertegenwoordiger of zaakwaarnemer (lees ?trustee?), of

de inlichtingen betrekking hebben op eigendomsbelangen in een persoon,

mag voor een land geen reden zijn om de inlichtingen niet te verstrekken.

De belastingadministratie van het aangezochte land is bevoegd om te vragen om deze inlichtingen bekend te maken, en om een onderzoek en verhoren in te stellen. En dit niettegenstaande elke andersluidende bepaling in zijn nationale belastingwetgeving.

In werking

Het ene land meldt aan het andere wanneer zijn wettelijke procedures voor de inwerkingtreding van het protocol van 10 september 2009 zijn voltooid.
Het protocol treedt in werking op de datum van de laatste van deze kennisgevingen.

Het protocol van 10 september 2009 zal van toepassing zijn:

met betrekking tot de bij de bron verschuldigde belastingen: op inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld op of na 1 januari van het jaar na dat waarin het protocol in werking is getreden;

met betrekking tot andere belastingen geheven naar inkomsten van belastbare tijdperken die aanvangen op of na 1 januari van het jaar na dat waarin het protocol in werking is getreden;

met betrekking tot alle andere belastingen die worden geheven door of voor België of Noorwegen: op elke andere belasting die verschuldigd is ter zake van belastbare feiten die zich voordoen op of na 1 januari van het jaar na dat waarin het protocol in werking is getreden;

artikel 27 van het Belgisch-Noors dubbelbelastingverdrag van 14 april 1988 blijft van toepassing voor de belastbare tijdperken die aan de uitwerking van het protocol van 10 september 2009 voorafgaan.

De ordonnantie van 2 mei 2013 treedt in werking op 31 mei 2013.

Het Parlement van de Franse Gemeenschap stemde al eerder in met het Belgisch-Noors dubbelbelastingverdrag van 14 april 1988, zoals gewijzigd door het protocol van 10 september 2009.

Bron: Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende instemming met: 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988, en gewijzigd door het Protocol gedaan te Brussel op 10 september 2009; 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988; 3° de briefwisseling van 9 februari en van 11 april 2011, BS 21 mei 2013 (ed. 1), 28.421 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Zie ook:
Decreet van 19 april 2012 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988, zoals gewijzigd bij het te Brussel op 10 september 2009 ondertekende Protocol, BS 22 juni 2012 (ed. 2), 35.109 (Franse Gemeenschap).

Share