Brussel stemt in met gewijzigd dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement stemt in met:

het verdrag tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met de protocollen I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001, gewijzigd door het protocol gedaan te Berlijn op 23 juni 2009;

het protocol tot wijziging van bovenstaand verdrag, gedaan te Berlijn op 23 juni 2009, en

de notificatie van 25 februari 2011.

Uitwisseling van inlichtingen

Het protocol van 23 juni 2009 wijzigt de artikelen 29 en 31 van het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag die de uitwisseling van inlichtingen regelen. Het stemt het verdrag af op de geldende internationale afspraken over de opheffing van het bankgeheim.
Daarnaast voegt het nog een nieuw artikel 27a toe aan het protocol I.

Wijziging artikel 29 verdrag

België en Nederland kunnen inlichtingen uitwisselen die naar verwachting relevant zullen zijn voor de uitvoering van het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag, of voor de toepassing of uitvoering van de nationale wetgeving m.b.t. belastingen van elke soort of benaming die worden geheven door of voor één van beide landen, of voor de staatkundige onderdelen of plaatselijke publiekrechtelijke lichamen daarvan.

De verkregen inlichtingen worden op dezelfde manier geheim gehouden als inlichtingen die onder de nationale wetgeving van dat land zijn verkregen. Ze worden alleen meegedeeld aan personen of autoriteiten (inclusief rechterlijke instanties en administratieve lichamen) die betrokken zijn:

bij de vestiging of invordering van de belastingen waarop het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag betrekking heeft;

bij de tenuitvoerlegging of vervolging ter zake van die belastingen;

bij de beslissing in beroepszaken die betrekking hebben op die belastingen, of

bij het toezicht daarop.

Deze personen of autoriteiten gebruiken die inlichtingen enkel voor die doeleinden. Ze mogen van deze inlichtingen melding maken tijdens openbare rechtszittingen of in rechterlijke beslissingen.

Inlichtingen die een overeenkomstsluitend land heeft ontvangen voor andere doeleinden, mogen gebruikt worden als ze volgens de wetgeving van beide landen voor deze andere doeleinden mogen gebruikt worden, én als de bevoegde autoriteit van het land dat de inlichtingen verstrekt de toestemming geeft voor dat gebruik.

België en Nederland mogen niet verplicht worden om:

afwijkende administratieve maatregelen te treffen;

inlichtingen te verstrekken die niet verkrijgbaar zijn volgens hun wetgeving of normale gang van de administratieve werkzaamheden;

inlichtingen te verstrekken die een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een handelswerkwijze zouden onthullen, of die in strijd zijn met de openbare orde.

Het aangezochte land moet alle beschikbare middelen gebruiken om de inlichtingen te verkrijgen, zelfs al heeft het die inlichtingen niet nodig voor zijn eigen belastingdoeleinden.

Het feit dat:

de inlichtingen berusten bij een bank, een andere financiële instelling, een trust, een stichting, een gevolmachtigde of een persoon die werkt als vertegenwoordiger of zaakwaarnemer (lees ?trustee?), of

de inlichtingen betrekking hebben op eigendomsbelangen in een persoon,

mag voor een land geen reden zijn om de inlichtingen niet te verstrekken.

De belastingadministratie van het aangezochte land is bevoegd om te vragen om deze inlichtingen bekend te maken, en om een onderzoek en verhoren in te stellen. En dit niettegenstaande elke andersluidende bepaling in zijn nationale belastingwetgeving.

Op verzoek van Nederland is de informatie-uitwisseling uitgebreid tot de Nederlandse inkomensgerelateerde regelingen, waarvan de handhaving is opgedragen aan de Nederlandse belastingdienst. Hierdoor mag Nederland niet alleen verkregen informatie gebruiken voor de inkomensgerelateerde regelingen, maar mag het ook rechtstreeks informatie opvragen voor de toepassing van deze inkomensgerelateerde regelingen, ook al is deze informatie niet relevant voor de belastingheffing.

Wijziging artikel 31 verdrag

Het nieuwe verdragsartikel 29 bepaalt onder meer de facultatieve gronden voor weigering tot het uitwisselen van inlichtingen. Hierdoor werden de bepalingen van artikel 31, voor zover deze slaan op de informatie-uitwisseling, overbodig. Het protocol van 23 juni 2009 zorgt ervoor dat de in artikel 31 opgenomen weigeringsgronden nog slechts slaan op de invorderingsbijstand.

Invoeging artikel 27a in protocol I bij het verdrag

De informatie-uitwisseling over de belastingen die worden geheven voor de staatkundige onderdelen of plaatselijke publiekrechtelijke lichamen (voor zover ze niet door de verdragsluitende landen zelf worden geheven), zal pas voor beide landen van toepassing zijn vanaf de datum waarop België Nederland op de hoogte heeft gebracht van zijn instemming met deze toepassing.

In werking

Het protocol van 23 juni 2009 treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand nadat België en Nederland elkaar op de hoogte hebben gebracht dat aan de nationaal vereiste voorwaarden is voldaan.

Het protocol van 23 juni 2009 vormt een integrerend deel van het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag. Het is van toepassing op:

de bij de bron verschuldigde belastingen op inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld op of na 1 januari 2010;

de andere belastingen geheven naar inkomsten van belastbare tijdperken die eindigen op of na 31 december 2010.

In afwijking van vorige paragraaf is het protocol van 23 juni 2009 van toepassing op de belastingen op inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld op of na 1 januari 2008 ingeval die inkomsten het voorwerp uitmaken van een verzoek tot uitwisseling van inlichtingen die berusten bij een bank of andere financiële instelling.

De ordonnantie van 2 mei 2013 treedt in werking op 27 mei 2013.

Het Vlaams Parlement stemde al eerder in met het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag van 5 juni 2001, zoals gewijzigd door het protocol van 23 juni 2009.

Bron: Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende instemming met: 1° het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met de Protocollen I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001, gewijzigd door het Protocol gedaan te Berlijn op 23 juni 2009; 2° het Protocol, gedaan te Berlijn op 23 juni 2009, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met de Protocollen I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001; 3° de notificatie van 25 februari 2011, BS 17 mei 2013 (ed. 2), bl. 28244 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Zie ook:
Decreet van 13 juli 2012 houdende instemming met: 1° het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met protocollen I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001, zoals gewijzigd door het protocol, ondertekend te Berlijn op 23 juni 2009, 2° het protocol tot wijziging van het Verdrag en de protocollen, vermeld onder 1°, ondertekend te Berlijn op 23 juni 2009, BS 6 september 2012, 55.947.

Share