Brussel stemt in met gewijzigd dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement stemt in met:

de overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964, en gewijzigd door de avenanten van 15 februari 1971, 8 februari 1999, 12 december 2008 en 7 juli 2009;

de avenant bij bovenstaande overeenkomst, gedaan te Brussel op 7 juli 2009.

Uitwisseling van gegevens

De avenant van 7 juli 2009 wijzigt artikel 20 van het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag van 1964. Hij stemt de overeenkomst af op de geldende internationale afspraken over de opheffing van het bankgeheim.

België en Frankrijk kunnen inlichtingen uitwisselen die naar verwachting relevant zullen zijn voor de uitvoering van het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag, of voor de toepassing van de nationale wetgeving met betrekking tot belastingen van elke soort of benaming die worden geheven door of voor één van beide landen, of voor de plaatselijke gemeenschappen in Frankrijk.

De verkregen inlichtingen worden op dezelfde manier geheim gehouden als inlichtingen die onder de nationale wetgeving van dat land zijn verkregen. Ze worden alleen meegedeeld aan personen of autoriteiten (inclusief rechterlijke instanties en administratieve lichamen) die betrokken zijn:

bij de vestiging of invordering van de belastingen waarop het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag betrekking heeft;

bij de tenuitvoerlegging of vervolging ter zake van die belastingen;

bij de beslissing in beroepszaken die betrekking hebben op die belastingen, of

bij het toezicht daarop.

Deze personen of autoriteiten gebruiken die inlichtingen enkel voor die doeleinden. Ze mogen van deze inlichtingen melding maken tijdens openbare rechtszittingen of in rechterlijke beslissingen.

België en Frankrijk mogen niet verplicht worden om:

afwijkende administratieve maatregelen te treffen;

inlichtingen te verstrekken die niet verkrijgbaar zijn volgens hun wetgeving of normale gang van de administratieve werkzaamheden;

inlichtingen te verstrekken die een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een handelswerkwijze zouden onthullen, of die in strijd zijn met de openbare orde.

Het aangezochte land moet alle beschikbare middelen gebruiken om de inlichtingen te verkrijgen, zelfs al heeft het die inlichtingen niet nodig voor zijn eigen belastingdoeleinden.

Het feit dat:

de inlichtingen in het bezit zijn van een bank, een andere financiële instelling, een trust, een stichting, een gevolmachtigde of een persoon die werkt als vertegenwoordiger of zaakwaarnemer (lees ?trustee?), of

de inlichtingen betrekking hebben op eigendom van een persoon,

mag voor een land geen reden zijn om de inlichtingen niet te verstrekken.

In werking

Het ene land meldt aan het andere wanneer zijn interne procedure voor de inwerkingtreding van de avenant van 7 juli 2009 is beëindigd. De avenant treedt in werking op de datum waarop de laatste kennisgeving wordt ontvangen.

De avenant van 7 juli 2009 zal van toepassing zijn op inkomsten die betrekking hebben op elk kalenderjaar of elk boekjaar dat begint op of na 1 januari van het jaar dat onmiddellijk volgt op de datum van ondertekening van de avenant. De avenant blijft in werking zolang het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag zelf in werking blijft.

De ordonnantie van 2 mei 2013 treedt in werking op 27 mei 2013.

Het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement stemden al eerder in met het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag, zoals gewijzigd door de avenanten van 15 februari 1971, 8 februari 1999, 12 december 2008 en 7 juli 2009.

Bron: Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende instemming met: 1° de overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964, en gewijzigd door de avenanten van 15 februari 1971, 8 februari 1999, 12 december 2008 en 7 juli 2009; 2° de avenant, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, bij de overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964, en gewijzigd door de avenanten van 15 februari 1971, 8 februari 1999 en 12 december 2008, BS 17 mei 2013 (ed. 2), 28.242 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Zie ook:
- Decreet van 13 juli 2012 houdende instemming met: 1° de overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de avenanten van 15 februari 1971, 8 februari 1999, 12 december 2008 en 7 juli 2009; 2° het avenant tot wijziging van de overeenkomst, zoals eerder gewijzigd, vermeld onder 1°, ondertekend te Brussel op 7 juli 2009, BS 10 september 2012, 56.362 (Vlaams Gewest).
- Decreet van 19 april 2012 houdende instemming met de overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, het slotprotocol en de briefwisseling, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de avenanten van 15 februari 1971, 8 februari 1999, 12 december 2008 en 7 juli 2009, BS 27 juni 2012, 35.669 (Franse Gemeenschap),

Share