Brussel stemt in met gewijzigd Belgisch-Fins dubbelbelastingverdrag

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement stemt in met:

de overeenkomst tussen België en Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976, zoals gewijzigd door het aanvullend akkoord ondertekend te Brussel op 13 maart 1991 en door het protocol gedaan te Brussel op 15 september 2009;

het protocol van 15 september 2009 tot wijziging van bovenstaande overeenkomst, en

de briefwisseling van 9 februari en van 2 maart 2011.

Uitwisseling van gegevens

Het protocol van 15 september 2009 wijzigt artikel 27 van het Belgisch-Fins dubbelbelastingverdrag van 1976. Het stemt de overeenkomst af op de geldende internationale afspraken over de opheffing van het bankgeheim.

België en Finland kunnen inlichtingen uitwisselen die naar verwachting relevant zullen zijn voor de uitvoering van het Belgisch-Fins dubbelbelastingverdrag, of voor de toepassing van de nationale wetgeving met betrekking tot belastingen van elke soort of benaming die worden geheven door of voor één van beide landen.

De verkregen inlichtingen worden op dezelfde manier geheim gehouden als inlichtingen die onder de nationale wetgeving van dat land zijn verkregen. Ze worden alleen meegedeeld aan personen of autoriteiten (inclusief rechterlijke instanties en administratieve lichamen) die betrokken zijn:

bij de vestiging of invordering van de belastingen waarop het Belgisch-Fins dubbelbelastingverdrag betrekking heeft;

bij de tenuitvoerlegging of vervolging ter zake van die belastingen;

bij de beslissing in beroepszaken die betrekking hebben op die belastingen, of

bij het toezicht daarop.

Deze personen of autoriteiten gebruiken die inlichtingen enkel voor die doeleinden. Ze mogen van deze inlichtingen melding maken tijdens openbare rechtszittingen of in rechterlijke beslissingen.

Inlichtingen die een overeenkomstsluitend land heeft ontvangen voor andere doeleinden, mogen gebruikt worden als ze volgens de wetgeving van beide landen voor deze andere doeleinden mogen gebruikt worden, én als de bevoegde autoriteit van het land dat de inlichtingen verstrekt de toestemming geeft voor dat gebruik.

België en Finland mogen niet verplicht worden om:

afwijkende administratieve maatregelen te treffen;

inlichtingen te verstrekken die niet verkrijgbaar zijn volgens hun wetgeving of normale gang van de administratieve werkzaamheden;

inlichtingen te verstrekken die een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een handelswerkwijze zouden onthullen, of die in strijd zijn met de openbare orde.

Het aangezochte land moet alle beschikbare middelen gebruiken om de inlichtingen te verkrijgen, zelfs al heeft het die inlichtingen niet nodig voor zijn eigen belastingdoeleinden.

Het feit dat:

de inlichtingen in het bezit zijn van een bank, een andere financiële instelling, een trust, een stichting, een gevolmachtigde of een persoon die werkt als vertegenwoordiger of zaakwaarnemer (lees ?trustee?), of

de inlichtingen betrekking hebben op eigendom van een persoon,

mag voor een land geen reden zijn om de inlichtingen niet te verstrekken.

Briefwisseling

In de bijhorende briefwisseling vraagt de FOD Financiën aan Finland om de overeenkomst uit te breiden tot de fiscale bevoegdheden van de deelstaten. Finland heeft hierop positief geantwoord. Het stelt voor dat er tussen de bevoegde instanties een akkoord wordt opgesteld over de precieze interpretatie van de ?bevoegde overheden' vooraleer de overeenkomst in werking te laten treden.

In werking

Het ene land meldt aan het andere wanneer zijn interne procedure voor de inwerkingtreding van het protocol van 15 september 2009 is beëindigd. Het protocol treedt in werking op de datum van de laatste van deze kennisgevingen.

Het protocol van 15 september 2009 zal van toepassing zijn:

met betrekking tot strafrechtelijke fiscale aangelegenheden, op belastbare tijdperken die aanvangen op of na 1 januari 2006;

met betrekking tot alle andere fiscale aangelegenheden, op belastbare tijdperken die aanvangen op of na 1 januari 2010.

De ordonnantie van 2 mei 2013 treedt in werking op 27 mei 2013.

Het Parlement van de Franse Gemeenschap stemde al eerder in met het Belgisch-Fins dubbelbelastingverdrag, zoals gewijzigd door het aanvullend akkoord van 13 maart 1991 en door het protocol van 15 september 2009.

Bron: Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende instemming met: 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976, zoals gewijzigd door het aanvullend akkoord ondertekend te Brussel op 13 maart 1991 en door het protocol gedaan te Brussel op 15 september 2009; 2° het protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976, zoals gewijzigd door het aanvullend akkoord ondertekend te Brussel op 13 maart 1991; 3° de briefwisseling van 9 februari en van 2 maart 2011, BS 17 mei 2013 (ed. 2), 28.241 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Zie ook:
Decreet van 19 april 2012 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen ondertekend te Brussel op 18 mei 1976, zoals gewijzigd door het Aanvullend Akkoord ondertekend te Brussel op 13 maart 1991 en door het Protocol ondertekend te Brussel op 15 september 2009, BS 22 juni 2012 (ed. 2), 35.110 (Franse Gemeenschap).

Share