Brussel stemt in met gewijzigd dubbelbelastingverdrag tussen België en Denemarken

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement stemt in met:

de overeenkomst tussen België en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, zoals gewijzigd en aangevuld door het protocol ondertekend te Kopenhagen op 27 september 1999 en door het protocol gedaan te Brussel op 7 juli 2009;

het protocol van 7 juli 2009 tot wijziging van bovenstaande overeenkomst, en

de briefwisseling van 9 en 16 februari 2011.

Uitwisseling van gegevens

Het protocol van 7 juli 2009 wijzigt artikel 26 van het Belgisch-Deens dubbelbelastingverdrag van 1969. Daardoor wordt het verdrag conform aan de OESO-standaard voor de uitwisseling van bankgegevens.

Denemarken en België kunnen inlichtingen uitwisselen die naar verwachting relevant zullen zijn voor de uitvoering van het Belgisch-Deens dubbelbelastingverdrag, of voor de toepassing van de nationale wetgeving met betrekking tot belastingen van elke soort of benaming die worden geheven door of voor één van beide landen.

De verkregen inlichtingen worden op dezelfde manier geheim gehouden als inlichtingen die onder de nationale wetgeving van dat land zijn verkregen. Ze worden alleen meegedeeld aan personen of autoriteiten (inclusief rechterlijke instanties en administratieve lichamen) die betrokken zijn:

bij de vestiging of invordering van de belastingen waarop het Belgisch-Deens dubbelbelastingverdrag betrekking heeft;

bij de tenuitvoerlegging of vervolging ter zake van die belastingen;

bij de beslissing in beroepszaken die betrekking hebben op die belastingen, of

bij het toezicht daarop.

Deze personen of autoriteiten gebruiken die inlichtingen enkel voor die doeleinden. Ze mogen van deze inlichtingen melding maken tijdens openbare rechtszittingen of in rechterlijke beslissingen.

Inlichtingen die een overeenkomstsluitend land heeft ontvangen voor andere doeleinden, mogen gebruikt worden als ze volgens de wetgeving van beide landen voor deze andere doeleinden mogen gebruikt worden, én als de bevoegde autoriteit van het land dat de inlichtingen verstrekt de toestemming geeft voor dat gebruik.

België en Denemarken mogen niet verplicht worden om:

afwijkende administratieve maatregelen te treffen;

inlichtingen te verstrekken die niet verkrijgbaar zijn volgens hun wetgeving of normale gang van de administratieve werkzaamheden;

inlichtingen te verstrekken die een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een handelswerkwijze zouden onthullen, of die in strijd zijn met de openbare orde.

Het aangezochte land moet alle beschikbare middelen gebruiken om de inlichtingen te verkrijgen, zelfs al heeft het die inlichtingen niet nodig voor zijn eigen belastingdoeleinden.

Het feit dat:

de inlichtingen in het bezit zijn van een bank, een andere financiële instelling, een trust, een stichting, een gevolmachtigde of een persoon die werkt als vertegenwoordiger of zaakwaarnemer (lees ?trustee?), of

de inlichtingen betrekking hebben op eigendom van een persoon,

mag voor een land geen reden zijn om de inlichtingen niet te verstrekken.

Briefwisseling

In haar brief van 9 februari 2011 vroeg de FOD Financiën of de Deense overheid zich akkoord kon verklaren met de interpretatie van de Raad van State over het gemengd karakter van het protocol van 7 juli 2009. In dat geval moet, zodra het protocol in werking is getreden, deze uitbreidende interpretatie geformaliseerd worden in een nieuwe overeenkomst. Op 16 februari 2011 antwoordde de deputy permanent secretary van het Deense Skatteministeriet dat Denemarken akkoord gaat met de interpretatie en het voorstel.

In werking

Het ene land meldt aan het andere wanneer haar interne procedure voor de inwerkingtreding van het protocol van 7 juli 2009 is beëindigd. Het protocol treedt in werking op de datum van de laatste van deze kennisgevingen.

Het protocol van 7 juli 2009 zal van toepassing zijn voor de belastbare tijdperken die beginnen op of na 1 januari 2010.

De ordonnantie van 2 mei 2013 treedt in werking op 27 mei 2013.

Het Parlement van de Franse Gemeenschap stemde al eerder in met het Belgisch-Deens dubbelbelastingverdrag, zoals gewijzigd en aangevuld door het protocol van 27 september 1999 en door het protocol van 7 juli 2009.

Bron: Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende instemming met: 1° de overeenkomst tussen België en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, zoals gewijzigd en aangevuld door het Protocol ondertekend te Kopenhagen op 27 september 1999 en door het Protocol gedaan te Brussel op 7 juli 2009; 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, zoals gewijzigd en aangevuld door het Protocol ondertekend te Kopenhagen op 27 september 1999; 3° de briefwisseling van 9 en 16 februari 2011, BS 17 mei 2013, (ed. 2), 28.240 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Zie ook:
Decreet van 19 april 2012 houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, zoals gewijzigd en aangevuld door het op 27 september 1999 te Kopenhagen ondertekende Protocol en het op 7 juli 2009 te Brussel ondertekende Protocol, BS 27 juni 2012, 35.670 (Franse Gemeenschap).

Share