Brussel stemt in met gewijzigd dubbelbelastingverdrag tussen België en Australië

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement stemt in met:

de overeenkomst tussen België en Australië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra op 13 oktober 1977, zoals gewijzigd door het protocol, ondertekend te Canberra op 20 maart 1984 en het tweede protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009;

het tweede protocol van 24 juni 2009 tot wijziging van bovenstaande overeenkomst.

Uitwisseling van gegevens

Het tweede protocol van 24 juni 2009 wijzigt artikel 26 van het Belgisch-Australisch dubbelbelastingverdrag van 1977. Daarmee wordt het verdrag conform aan de OESO-standaard voor de uitwisseling van bankgegevens.

België en Australië kunnen inlichtingen uitwisselen die naar verwachting relevant zullen zijn voor de uitvoering van het Belgisch-Australisch dubbelbelastingverdrag, of voor de toepassing van de nationale wetgeving met betrekking tot belastingen van elke soort of benaming die worden geheven door of voor één van beide landen.

De verkregen inlichtingen worden op dezelfde manier geheim gehouden als inlichtingen die onder de nationale wetgeving van dat land zijn verkregen. Ze worden alleen meegedeeld aan personen of autoriteiten (inclusief rechterlijke instanties en administratieve lichamen) die betrokken zijn:

bij de vestiging of invordering van de belastingen waarop het Belgisch-Australisch dubbelbelastingverdrag betrekking heeft;

bij de tenuitvoerlegging of vervolging ter zake van die belastingen;

bij de beslissing in beroepszaken die betrekking hebben op die belastingen, of

bij het toezicht daarop.

Deze personen of autoriteiten gebruiken die inlichtingen enkel voor die doeleinden. Ze mogen van deze inlichtingen melding maken tijdens openbare rechtszittingen of in rechterlijke beslissingen.

Inlichtingen die een overeenkomstsluitend land heeft ontvangen voor andere doeleinden, mogen gebruikt worden als ze volgens de wetgeving van beide landen voor deze andere doeleinden mogen gebruikt worden, én als de bevoegde autoriteit van het land dat de inlichtingen verstrekt de toestemming geeft voor dat gebruik.

België en Australië mogen niet verplicht worden om:

afwijkende administratieve maatregelen te nemen;

inlichtingen te verstrekken die niet verkrijgbaar zijn volgens hun wetgeving of normale gang van administratieve werkzaamheden;

inlichtingen te verstrekken die een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een handelswerkwijze zouden onthullen, of die in strijd zijn met de openbare orde.

Het aangezochte land moet alle beschikbare middelen gebruiken om de inlichtingen te verkrijgen, zelfs al heeft het die inlichtingen niet nodig voor zijn eigen belastingdoeleinden.

Het feit dat de inlichtingen:

in het bezit zijn van een bank, een andere financiële instelling, een trust, een stichting, een gevolmachtigde of een persoon die werkt als vertegenwoordiger of zaakwaarnemer (lees ?trustee?), of

betrekking hebben op eigendom in een persoon,

mag voor een land geen reden zijn om de inlichtingen niet te verstrekken.

In werking

Het tweede protocol van 24 juni 2009 treedt in werking op de datum van de laatste kennisgeving waarbij het ene land aan het andere meldt dat haar interne procedure voor de inwerkingtreding van het tweede protocol is beëindigd.

Het tweede protocol van 24 juni 2009 zal van toepassing zijn met betrekking tot:

de bij de bron verschuldigde belastingen op inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld op of na 1 januari 2010;

de andere belastingen geheven naar inkomsten van belastbare tijdperken die aanvangen op of na 1 januari 2010;

alle andere belastingen die worden geheven door of voor België of Australië, op elke andere belasting die verschuldigd is ter zake van belastbare feiten die zich voordoen op of na 1 januari 2010.

Het gewijzigde artikel 26 (uitwisseling van inlichtingen) van het Belgisch-Australisch dubbelbelastingverdrag zal van toepassing zijn op strafrechtelijke belastingaangelegenheden vanaf de inwerkingtredingsdatum van het tweede protocol, ongeacht het belastbaar tijdperk waarop de aangelegenheid betrekking heeft.

De ordonnantie van 2 mei 2013 treedt in werking op 27 mei 2013.

Het Parlement van de Franse Gemeenschap stemde al eerder in met het Belgisch-Australisch dubbelbelastingverdrag, zoals gewijzigd door het protocol van 20 maart 1984 en het tweede Protocol van 24 juni 2009.

Bron: Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende instemming met: 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Australië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra op 13 oktober 1977, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Canberra op 20 maart 1984 en het tweede Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009; 2° het tweede Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Australië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra op 13 oktober 1977, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Canberra op 20 maart 1984, BS 17 mei 2013, ed. 2, 28.239 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Zie ook:
Decreet van 19 april 2012 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Australië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra op 13 oktober 1977, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Canberra op 20 maart 1984, en het tweede Protocol, ondertekend te Parijs op 24 juni 2009, BS 27 juni 2012, 35.666 (Franse Gemeenschap).

Share