Brussel stemt in met gewijzigd Belgisch-Luxemburgs dubbelbelastingverdrag

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement stemt in met:

de overeenkomst tussen België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door de avenanten van 11 december 2002 en 16 juli 2009;

het avenant van 16 juli 2009 tot wijziging van bovenstaande overeenkomst, en

de briefwisseling van 9 februari en 8 maart 2011.

Uitwisseling van gegevens

Het avenant van 16 juli 2009 wijzigt artikel 26 van het Belgisch-Luxemburgs dubbelbelastingverdrag van 1970). Daardoor wordt het verdrag conform aan de OESO-standaard voor de uitwisseling van bankgegevens.

België en Luxemburg kunnen inlichtingen uitwisselen die naar verwachting relevant zullen zijn voor de uitvoering van het Belgisch-Luxemburgs dubbelbelastingverdrag, of voor de toepassing van de nationale wetgeving met betrekking tot belastingen van elke soort of benaming die worden geheven door of voor één van beide landen.

De nieuwe § 2 van verdragsartikel 26 regelt de geheimhoudingsverplichting en het gebruik van de verkregen inlichtingen.

België en Luxemburg mogen niet verplicht worden om:

afwijkende administratieve maatregelen te treffen;

inlichtingen te verstrekken die niet verkrijgbaar zijn volgens hun wetgeving of normale gang van de administratieve werkzaamheden;

inlichtingen te verstrekken die een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een handelswerkwijze zouden onthullen, of die in strijd zijn met de openbare orde.

Het aangezochte land moet alle beschikbare middelen gebruiken om de inlichtingen te verkrijgen, zelfs al heeft het die inlichtingen niet nodig voor zijn eigen belastingdoeleinden.

Het feit dat:

de inlichtingen in het bezit zijn van een bank, een andere financiële instelling, een trust, een stichting, een gevolmachtigde of een persoon die werkt als vertegenwoordiger of zaakwaarnemer (lees ?trustee?), of

de inlichtingen betrekking hebben op eigendom van een persoon,

mag voor een land geen reden zijn om de inlichtingen niet te verstrekken.

Briefwisseling

In de briefwisseling van 9 februari en 8 maart 2011 specificeren België en Luxemburg dat de inlichtingen worden verstrekt op vraag van het land dat ze wenst te verkrijgen en niet spontaan door het land dat er toegang toe heeft.

Om de relevantie van de gevraagde inlichtingen aan te tonen, verstrekt het verzoekende land in zijn ?verzoek om inlichtingen':

de identiteit van de persoon op wie een controle of een onderzoek betrekking heeft;

aanwijzingen over de aard en vorm van de gezochte inlichtingen;

het fiscale doel van de gevraagde inlichtingen;

de redenen om aan te nemen dat de gevraagde inlichtingen zich in het aangezochte land bevinden of dat ze in het bezit zijn of onder toezicht staan van een persoon die onder de bevoegdheid van het aangezochte land valt;

de naam en het adres van de persoon die wordt verondersteld in het bezit te zijn van de gevraagde inlichtingen;

een verklaring dat het verzoek overeenstemt met de overeenkomst;

een verklaring dat het verzoekende land alle beschikbare middelen heeft aangewend om de inlichtingen te verkrijgen, met uitzondering van de middelen die tot onevenredige moeilijkheden zouden leiden.

De uitgewisselde brieven vormen samen een akkoord tussen de regeringen van België en Luxemburg dat in werking treedt op de datum dat het avenant in werking treedt.

In werking

Het avenant van 16 juli 2009 treedt in werking op de datum van de laatste kennisgeving waarbij het ene land aan het andere meldt dat haar interne procedure voor de inwerkingtreding van het avenant is beëindigd.

Het avenant zal van toepassing zijn met betrekking tot:

de bronbelastingen op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari van het kalenderjaar dat onmiddellijk volgt op het jaar waarin het avenant in werking treedt;

de andere inkomstenbelastingen op de belastbare tijdperken vanaf 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het avenant in werking treedt;

alle andere belastingen geïnd door of voor rekening van België of het Groothertogdom Luxemburg, waarvan de belastbare feiten zich voordeden vanaf 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het avenant in werking treedt.

De ordonnantie van 2 mei 2013 treedt in werking op 27 mei 2013.

Het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap stemden al eerder in met het Belgisch-Luxemburgs dubbelbelastingverdrag, zoals gewijzigd door de avenanten van 11 december 2002 en 16 juli 2009.

Bron: Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende instemming met: 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1971, zoals gewijzigd door de Avenanten van 11 december 2002 en 16 juli 2009; 2° de Avenant, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door de Avenant van 11 december 2002; 3° de briefwisseling van 9 februari en van 8 maart 2011, BS 17 mei 2013 (ed.2), 28.243 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Zie ook:
- Decreet van 13 juli 2012 houdende instemming met: 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door de Avenanten van 11 december 2002 en 16 juli 2009; 2° het Avenant tot wijziging van de overeenkomst, zoals eerder gewijzigd, vermeld onder 1°, met de daarbij gevoegde briefwisseling, ondertekend te Brussel op 16 juli 2009, BS 6 september 2012, 55.948 (Vlaamse overheid).
- Decreet van 19 april 2012 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd bij het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002, en bij het Avenant, ondertekend te Brussel op 16 juli 2009, BS 27 juni 2012, 35.672 (Franse Gemeenschap).

Share