Elektronische gezondheidsgegevens hebben bewijswaarde (art. 59 DB Gezondheid)

Elektronische gegevens die beheerd worden in het kader van het federale gezondheidsbeleid hebben dezelfde bewijswaarde als ze zouden hebben indien ze op een papieren drager zouden worden meegedeeld. Maar dan moet wel voldaan zijn aan een aantal strikte regels voor authentificatie, datering en integriteit.

Voorwaarden

De elektronische gegevens moeten - om die bewijswaarde te kunnen hebben - aan een aantal voorwaarden voldoen. Het gaat onder meer om de volgende.

Authentificatie

De elektronische gegevens vermelden de identiteit van hun opsteller. Die identiteit moet geverifieerd zijn. Ofwel volgens een specifieke procedure, ofwel via het identiteitscertificaat op de elektronische identiteitskaart of een ander specifiek certificaat.

Datering

De elektronische gegevens moeten met precisie aan een referentiedatum en een referentietijdstip kunnen gekoppeld worden. Hetzij via het eHealth-platform hetzij door een andere instantie, aangeduid bij KB en na advies over de technische aspecten door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

Integriteit

De elektronische gegevens mogen - na de vermelding van de identiteit van de opsteller en na associatie aan een referentiedatum en een referentietijdstip - niet meer onmerkbaar kunnen gewijzigd worden. De wijziging gebeurt volgens een specifieke procedure.

Fotografische en optische technieken

Gegevens die met een fotografische en optische techniek worden opgeslagen, verwerkt of meegedeeld, kunnen dezelfde bewijswaarde hebben als de originele gegevens. Maar een KB moet nog - met advies van het eHealth-platform - bepalen onder welke voorwaarden dat het geval zal zijn.

Inwerkingtreding

Artikel 59 van de wet van 19 maart 2013 treedt in werking op 1 januari 2012.

Bron: Wet van 19 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I), BS 29 maart 2013 (art. 59 DB Gezondheid)

Zie ook:
Wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen, art. 36/1

Share