Aangifte vennootschapsbelasting aj. 2013 in het Staatsblad

Het modelformulier voor de aangifte in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) verscheen in het Staatsblad van 7 mei 2013. Wie namens een vennootschap de Ven.B.-aangifte elektronisch wil indienen, kan dat doen via BIZTAX. De nieuwe aangifte heeft betrekking op de boekjaren die op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31 december zijn afgesloten. Ze verschilt op enkele punten van deze van vorig jaar.

BIZTAX

De Ven.B-aangifte voor het aj. 2013 kan elektronisch (via het internet) ingediend worden via BIZTAX.

Via de BIZTAX-toepassing kunt u ofwel één aangifte per keer manueel ingeven, ofwel maximum 25 aangiftes per keer indienen via een bestand aangemaakt door externe software. De ingediende aangiftes zijn consulteerbaar. Inloggen kan met een digitaal certificaat klasse 3 of met de elektronische identiteitskaart.

Ven.B.-aangifte aj. 2013

De Ven.B.-aangifte voor het aanslagjaar 2013 verschilt op enkele punten van die van vorig jaar.
Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Bijkomende informatie

Een nieuw kader ?Bijkomende informatie' vermeldt waar de belastingplichtige terecht kan voor bijkomende informatie over de Ven.B.-aangifte (contactcenter FOD Financiën, internet, bevoegde belastingdienst).

Vak voor de Administratie

Het ?vak voor de Administratie' komt voortaan na de kaders ?Bankinformatie' en ?Contactpersoon'.
In het ?vak voor de Administratie' verdween code 367.

Uiteenzetting van de winst

In het kader ?Uiteenzetting van de winst/Verdeling volgens oorsprong/Aftrekken van de resterende winst' moet voortaan onder de code 1438 de ?Aftrek voor risicokapitaal dat werd overgedragen van de vorige belastbare tijdperken' vermeld worden.

Afzonderlijke aanslagen

In dit kader werd de ?afzonderlijke aanslag van de belaste reserves ten name van erkende instellingen' opgesplitst in:

afzonderlijke aanslag van de belaste reserves ten name van erkende instellingen, tegen het tarief van 34% (nieuwe code 1502a);

afzonderlijke aanslag van de belaste reserves ten name van erkende instellingen, tegen het tarief van 28% (nieuwe code 1502b).

Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars, terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling en afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen

Aan het kader ?Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars en terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling' werd de ?afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen' toegevoegd. Deze afzonderlijke aanslag kreeg volgende opsplitsing:

totaal bedrag van de voorzieningen bestaand op het eind van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 2012 (nieuwe code 1533);

de vennootschap wenst de afzonderlijke aanslag te spreiden over de aanslagjaren 2013, 2014 en 2015 (nieuwe code 1534).

Overdracht aftrek voor risicokapitaal en Compenseerbare verliezen

De kaders ?Overdracht aftrek voor risicokapitaal' en ?Compenseerbare verliezen' wisselden van plaats op de Ven.B.-aangifte.
De inhoud van beide kaders is niet gewijzigd.

Indienen Ven.B.-aangifte

Wie de Ven.B.-aangifte voor het aanslagjaar 2013 wil indienen op papier krijgt hiervoor de tijd tot 21 augustus 2013.
De uiterste indieningsdatum voor het indienen van de elektronische Ven.B.-aangifte via BIZTAX (operationeel vanaf 16 mei 2013) is 1 oktober 2013.

Opgelet!

De Algemene administratie van de Fiscaliteit schaft vanaf het aanslagjaar 2013 de mogelijkheid af om een algemene aanvraag tot verlenging van de indieningstermijn van de aangifte in te dienen.
Mandatarissen die gespecialiseerd zijn in het invullen van aangiften van derden (boekhouders, accountants, fiscalisten, belastingadviseurs,?) kunnen enkel nog een individuele aanvraag tot uitstel indienen bij de belastingadministratie als zij ernstige redenen of overmacht kunnen voorleggen (Circ. nr. Ci.RH.81/626.947 (AAFisc nr. 15/2013) van 25 april 2013).

In werking

Het KB van 30 april 2013 treedt in werking op 17 mei 2013.

Het bevat in bijlage het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 30 april 2013 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2013, BS 7 mei 2013, 26.540.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 17 mei 2012 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2012, BS 24 mei 2012, 30.049.

Share