Adoptiediensten aangemoedigd om nieuwe adoptiekanalen aan te boren

Vlaanderen sleutelt aan de erkenning- en subsidieregels voor de adoptiediensten die actief zijn in interlandelijke adoptie. Voortaan worden ze niet meer gesubsidieerd op basis van het aantal adoptiedossiers, wel op basis van het aantal lopende en onderzochte adoptiekanalen.

Erkenning

Kind en Gezin erkent de adoptiediensten. Voor een hernieuwbare periode van minimaal twee jaar en maximaal vijf jaar. Het nieuwe besluit legt vast hoe de procedure precies verloopt.

Erkenningsvoorwaarden

Een adoptiedienst moet voldoen aan de decretaal vastgelegde erkenningsvoorwaarden.

Daarnaast moet hij ook een interdisciplinair team hebben. Dat bestaat uit een basisteam en wordt aangevuld met een jurist en een arts.

Het basisteam telt minstens drie leden - waaronder een coördinator. De huidige diplomavereisten maken plaats voor kennisvereisten. Binnen het basisteam moet er kennis aanwezig zijn

op sociaalpedagogisch en psychologisch gebied, specifiek gericht op adoptie;

van de adoptieregels in België en de herkomstlanden waarmee gewerkt wordt;

van de taal en cultuur van die landen; en

van de doorverwijsmogelijkheden naar adoptiealerte hulpverlening.

Alle leden van het interdisciplinair team moeten een goed zedelijk gedrag hebben; elke medewerker moet een uittreksel uit het strafregister type twee kunnen voorleggen.

Subsidies

Erkende adoptiediensten krijgen vanaf 2014 een jaarlijkse basissubsidie van 100.000 euro voor personeels- en werkingskosten.

Bovenop die basissubsidie kan er nog extra geld komen:

5.000 euro per inlichtingendossier over een nieuw adoptiekanaal. En dit vanaf het tweede ingediende inlichtingendossier; en

3.000 eur per herkomstland. En dit vanaf het derde herkomstland waarin een kanaal geopend is en waarmee een lopende samenwerking bestaat (plaatsing van een kind in de afgelopen drie jaar).

Met die extra subsidies wil men adoptiediensten aanzetten om op zoek te gaan naar nieuwe adoptiekanalen en om in meer verschillende landen te gaan werken.

De subsidiebedragen worden elk jaar geïndexeerd.

Let op. Om subsidies te krijgen moet de adoptiedienst een geopend kanaal hebben - met een lopende samenwerking - in minstens tien herkomstlanden. Of jaarlijks minstens één inlichtingendossier met een nieuw adoptiekanaal indienen bij het VCA.

Trefgroepen

Trefgroepen worden voortaan steeds erkend voor een hernieuwbare periode van vijf jaar (vroeger maximaal vijf jaar). De erkenningsvoorwaarden blijven dezelfde.

Procedure

Het nieuwe besluit regelt de erkenningsprocedure voor de adoptiediensten en de trefgroepen. Ook de procedure voor de hernieuwing van de erkenning en voor de intrekking of schorsing van de erkenning zijn vastgelegd. Net als een bezwaarprocedure tegen de weigering van de erkenningsaanvraag, de intrekking of schorsing van de erkenning en de weigering van de hernieuwing.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit treedt in werking op 17 mei 2013.

Er is voorzien in overgangsregels.

De al erkende adoptiediensten verliezen hun erkenning op 30 juni 2013. Wie een erkenning wil die ingaat op 1 juli 2013 moet uiterlijk op 30 april 2013 een aanvraag indienen bij Kind en Gezin. Kind en Gezin onderzoekt de aanvragen volgens de nieuwe procedure tegen ten laatste 30 juni 2013.

De huidige erkenning van de trefgroepen loopt af op 31 december 2017.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, BS 6 mei 2013.

Zie ook:
Decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen

Share